На дисплея се появява [OVER CURRENT].

  • Установен е проблем с нивото на електрическия ток от (USB) порта на системата. Изключете системата и извадете USB устройството от порта. Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.