Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

Режимът на готовност на BLUETOOTH дава възможност на системата да се включва автоматично, когато установите BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство. При закупуването тази настройка е изключена.

  1. Натиснете OPTIONS.
  2. Натиснете (нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [BT STBY], след което натиснете(въвеждане).
  3. Натиснете (нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете настройката, след което натиснете(въвеждане).
    • [ON]: Системата се включва автоматично дори когато е в режим на готовност.

    • [OFF]: Изкл.

Излизане от менюто с опции

Натиснете OPTIONS.