Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (Функция “Безжична Party Chain”)

Чрез свързване на няколко устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”, можете да съживите всяко парти със силен звук.

Първата активирана система от веригата става Парти домакин и споделя музиката с останалите системи Парти гости.

Съвместими устройства:

Вж. https://www.sony.net/smcqa/.


Преди да оперирате със системата се уверете, че всички системи, които ще свързвате, се намират на разстояние до 1 m от устройството.

 1. Активирайте функцията BLUETOOTH на всички системи.

  Следващата операция представлява пример за активиране на функцията BLUETOOTH на MHC-V43D. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”.

  1. Натиснете(захранване), за да включите системата.

  2. Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея се появи [BLUETOOTH].

 2. Конфигурирайте първата система като Парти домакин.

  Следващата операция представлява пример за конфигурирането на MHC-V43D като първа система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”.

  1. Уверете се, че дисплеят показва [BT AUDIO].

   В противен случай изпълнете стъпка номер 1.

  2. Свържете BLUETOOTH устройството със системата чрез BLUETOOTH връзка.

   За подробна информация вж. Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства.

   Когато името на BLUETOOTH устройството се появи на дисплея, това означава, че BLUETOOTH връзката е установена.

  3. Натиснете бутона W.PARTY CHAIN на системата.

   [CHAINING] мига на дисплея.

   Връзката с BLUETOOTH устройството се прекратява автоматично веднага, щом системата влезе в режим за конфигуриране на “Безжична Party Chain”.

 3. Свържете втора или следваща система като Парти гост.

  Следващата операция представлява пример за свързването на MHC-V43D като втора или следваща система. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други устройства, които поддържат Функция “Безжична Party Chain”.

  1. Уверете се, че дисплеят на втората или следващата система показва [BT AUDIO].

   В противен случай изпълнете стъпка номер 1.

  2. Натиснете W.PARTY CHAIN на втората или следващата система.

   Съвет

   • Свържете втората система в рамките на 1 минута. След 1 или повече минути настройката на системата се отменя.

   На дисплея на първата система се появява [HOST].

   На дисплея на втората или следващата система се появява [GUEST XX]*.

   * XX показва номера на свързаното като Парти гост устройство.

  3. За свързване на допълнителни системи повтаряйте стъпкитеномер 3– 1 и номер 3– 2.

   Съвет

   • Свързването на всяка следваща след втората система трябва да става до 30 секунди или повече на предходната. След 30 секунди или повече системата не може да се свърже.

   • Ако искате да свържете друга система (след изтичането на 30 секунди или повече), задръжте натиснат W.PARTY CHAIN на първата система и изпълнете стъпкитеномер 3– 1 и номер 3– 2.

 4. Изчакайте 30 секунди след свързването на последния Парти гост.

  [P.CHAIN] спира да мига на дисплея на Парти домакина и BLUETOOTH устройството се свързва отново с Парти домакина.

 5. Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

  Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте силата на звука.

  Всички системи възпроизвеждат една и съща музика.

  Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на Парти домакина, автоматично се регулира и силата на звука на Парти гостите.* За Парти гостите можете също да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

  * Възможно е, в зависимост от свързаното устройство, силата на звука да не е синхронизирана с тази, която сте регулирали на Парти домакина.

Синхронизиране на настройките в “Безжична Party Chain

Когато се установи “Безжична Party Chain” на Парти домакина и на Парти гостите се променят следните настройки:

 • Настройките за MEGA BASS на Парти гостите се синхронизират с тези, на Парти домакина.

 • Настройката за Karaoke (“Смекчаване на гласа”, “Управление на гамите” и “Микр. ехо”) на Парти домакина и на Парти гостите се изключва.

 • Настройките за Party Light на Парти гостите се синхронизират с тези, на Парти домакина.

 • DJ ефектът на Парти домакина и на Парти гостите се изключва.

 • Настройките за звуковото поле на Парти домакина и на Парти гостите се връщат към стандартните.

 • Когато се регулира силата на звука на Парти домакина, силата на звука на Парти гостите се синхронизира с нея. Ако обаче регулирате силата на звука на Парти госта, силата на звука на Парти домакина ще остане непроменена.

 • Ако се изключи Парти домакина, се изключват и Парти гостите.

Съвет

 • Можете да използвате функцията “Безжична Party Chain” и от “Sony | Music Center”.

 • Това, което можете да правите с функцията “Безжична Party Chain”, зависи от свързаните от вас системи.

 • Когато се използва функцията “Безжична Party Chain”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

 • Възможно е, когато гледате филми чрез функцията “Безжична Party Chain”, да има закъснение между видео и аудио.

 • Функцията “Безжична Party Chain” е достъпна само когато системата е с активна BLUETOOTH функция.

 • Възможно е, когато използвате функцията “Безжична Party Chain” при свързани няколко типа аудиосистеми, осветлението да не работи, в зависимост от реда на свързване на системите. В този случай конфигурирайте системата, чието осветление не работи, като Парти домакин.

 • Докато функцията “Безжична Party Chain” е активна, не можете да изберете друга система за нов Парти домакин.

 • Когато използвате микрофона или свирите на китара на Парти домакина, звукът не се извежда от Парти гостите.

 • Функциите “Таймер за автоматично изключване” и “Автоматичен режим на готовност” не работят на Парти гостите.