Изключване на захранването (Режим на готовност)

  1. Натиснете(захранване).

    [STANDBY] мига на дисплея.