Включване на захранването

  1. Натиснете(захранване).