Относно функцията “Самодиагностика”

Когато се активира функцията за самодиагностика, на телевизионния екран или на дисплея се появява сервизен номер. Сервизният номер се състои от буква и цифри (напр. C 13 50). Вижте следващата таблица за причините и коригиращите действия.

Първите 3 знака на сервизния номер Причина и коригиращи действия
C 13 Дискът е замърсен.

Почистете диска с мека кърпа.

C 31 Дискът не е поставен правилно.

Изключете системата и отново я включете. Сега поставете диска правилно.

E XX

(XX е число)

За да предотврати неизправност, системата е изпълнила функцията за самодиагностика.

Свържете се с най-близкия дилър на Sony или с местния упълномощен от Sony сервиз и покажете 5-знаковия сервизен номер.

Пример: E 61 10