Системата не функционира правилно.

Възстановете системата до фабричните настройки по подразбиране.

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

 1. Изключете кабела за мрежово захранване от системата и го включете отново.
 2. Натиснете(захранване), за да включите системата.
 3. Задръжте натиснати GUITAR и MEGA BASS за около 3 секунди.

  След като всички индикатори на системата мигат за повече от 3 секунди, всички настройки, конфигурирани от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на фабричните настройки по подразбиране.

  На дисплея се появява [RESET].

  След приключване на възстановяването системата се рестартира автоматично. Натиснете(захранване), за да включите системата.

  Всички настройки, конфигурирани от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на фабричните настройки по подразбиране (с изключение на някои в менюто за настройка). За възстановяване на всички настройки в менюто за настройка вж. Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране.