Използване на функцията “Гласово указание”

ВАЖНО: “ГЛАСОВО УКАЗАНИЕ” НА ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 1. Натиснете OPTIONS.
 2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [VOICE GUIDANCE], след което натиснете(въвеждане).
 3. Натиснете(нагоре)/(надолу), за да изберете [ON], след което натиснете(въвеждане).

  Функцията “Гласово указание” е активирана.

  За излизане от менюто с опции натиснете OPTIONS.

  В зависимост от статуса на системата, “Гласово указание”, които се чуват от системата, са както следва:

  • Когато задавате на системата режим за сдвояване: “BLUETOOTH pairing”

  • Когато има връзка с BLUETOOTH устройство: “BLUETOOTH connected”

  • Когато връзката с BLUETOOTH устройство е прекъсната: “BLUETOOTH disconnected”

Деактивиране на функцията “Гласово указание”

Изберете [OFF] при стъпканомер 3.

Регулиране на нивото на “Гласово указание”

 1. Натиснете OPTIONS.

 2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [SAMPLER], след което натиснете(въвеждане).

 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да регулирате нивото на “Гласово указание”, след което натиснете(въвеждане).

  За излизане от менюто с опции натиснете OPTIONS.

Забележка

 • Нивото на силата на звука на “Гласово указание” се променя според на силата на звука на системата. В някои случаи обаче силата на звука на “Гласово указание” може да не се промени.

 • Възможно е, в някои случаи, изпълнението на “Гласово указание” да е с леко закъснение или функцията да не работи.