Свързване на ТВ

Преди да пристъпите към свързване на кабелите, непременно изключете кабела за мрежово захранване от контакта.

Илюстрация, показваща как се свързват телевизор и домашната аудиосистема с HDMI кабел

буква А: Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)

Илюстрация, показваща как се свързват телевизор и домашната аудиосистема с аудио кабел

буква В: Аудио кабел (не се доставя)

Изберете начините на свързване съобразно конекторите на вашия ТВ.

Наличен входен конектор на вашия ТВ HDMI конектор с “ARC”*1 HDMI конектор без “ARC” Без HDMI конектор
За гледане на видео буква А буква А Няма
За слушане на звука на ТВ*2 буква А буква В буква В

*1 Функцията Audio Return Channel (ARC) позволява на ТВ да подава звука през системата само чрез връзка с HDMI кабел. За да зададете функцията ARC на тази система, вж. Меню “Настройки”. Проверете дали вашият ТВ поддържа функцията ARC в инструкциите за експлоатация, които го придружават.

*2 За да чувате звука на ТВ, натиснете FUNCTION неколкократно и изберете [TV].

За промяна на цветовата система (с изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия)

Задайте цветовата система в зависимост от цветовата система на вашия ТВ.

При всяко изпълнение на процедурата по-долу, цветовата система се променя както следва:

NTSCPAL

За извършването на тази операция използвайте бутоните за управление на системата.

  1. Натиснете(захранване), за да включите системата.

  2. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [DVD/CD].

  3. Задръжте натиснати MIC ECHO и MEGA BASS за повече от 3 секунди.

    На дисплея се появява [NTSC] или [PAL].

Съвет

  • През системата можете да изпитате удоволствието от звука и на аудио/видео оборудване. (Вж. Слушане на музика от външно аудио устройство и др..)

  • Ако нивото на аудио изхода от системата е ниско при свързване на допълнителното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на аудио изхода. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето оборудване.

Забележка

  • Не свързвайте тази система с ТВ чрез видео дека.

  • Ако аудио сигналите, които постъпват на HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата се различават от 2-канални линейни PCM сигнали, на дисплея на системата се появяват съобщенията [CODE 01] и [SGNL ERR]. (Вж. Относно съобщенията.)