Използване на режима за възпроизвеждане

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Възпроизвеждане в последователен или разбъркан ред (“Нормално възпроизвеждане”/“Разбъркано възпроизвеждане”) (за AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно.

 • [DISC]*1: Възпроизвежда диска.

 • [FOLDER]*2: Възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на диска папка.

 • [DISC (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове на диска.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]*2: Разбърква всички аудио файлове в посочената на диска папка.

*1 Стандартна настройка

*2 Не може да се избере за AUDIO CD.

Забележка

 • [FLDR] и [SHUF] изгасват на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [DISC].

 • [FLDR] светва на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [FOLDER].

 • [SHUF] светва на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [DISC (SHUFFLE)].

 • [FLDR] и [SHUF] светват на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [FOLDER (SHUFFLE)].

 • “Разбъркано възпроизвеждане” не може да се изпълнява за видео файлове.

 • “Разбъркано възпроизвеждане” се отменя, когато:

  • отворите тавата за дискове;

  • изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;

  • промените настройката MEDIA MODE.

 • “Разбъркано възпроизвеждане” може да се отмени, когато изберете папка или запис за възпроизвеждане.

Многократно възпроизвеждане (за DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно.

Възможно е, в зависимост от типа на диска или файла, някои настройки да не са достъпни.

 • [OFF]*: Не се възпроизвежда многократно.

 • [ALL]: Повтарят се всички записи или файлове в избрания режим за възпроизвеждане.

 • [DISC]: Повтаря се цялото съдържание (само DVD VIDEO и VIDEO CD).

 • [TITLE]: Повтаря се текущото заглавие (само DVD VIDEO).

 • [CHAPTER]: Повтаря се текущата глава (само DVD VIDEO).

 • [TRACK]: Повтаря се текущият запис.

 • [FILE]: Повтаря се текущият видео файл.

* Стандартна настройка

Отмяна на “Многократно възпроизвеждане”

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно, за да изберете [OFF].

Забележка

 • [икона за повторение] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [ALL] или [DISC].

 • [комбинация от иконата за повторение и икона номер 1] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] или [FILE].

 • Не можете да изпълнявате “Многократно възпроизвеждане” с VIDEO CD по време на PBC възпроизвеждане.

 • В зависимост от използваното DVD VIDEO, не можете да изпълнявате “Многократно възпроизвеждане”.

 • “Многократно възпроизвеждане” се отменя, когато:

  • отворите тавата за дискове;

  • изключите системата (само DVD VIDEO и VIDEO CD);

  • смените функцията (само DVD VIDEO и VIDEO CD);

  • изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;

  • промените настройката MEDIA MODE.