Изключване на демонстрационния режим

По време на закупуването демонстрационният режим е включен. Ако включите системата в променливотоков контакт с помощта на кабела за мрежово захранване, демонстрацията стартира автоматично. На дисплея започват да се изреждат съобщенията за основните функции на системата и се включва осветлението.

  1. При изключване на системата натиснете DISPLAY неколкократно, докато демонстрацията се изключи (енергоспестяващ режим).

    Дисплеят и осветлението се изключват с цел пестене на енергия.

Активиране на демонстрационния режим

Натиснете DISPLAY.

Съвет

  • За да изключите осветлението по време на демонстрация, натиснете PARTY LIGHT.