Funkcie softvéru Sound Organizer 2 (len pre systém Windows)

Softvér Sound Organizer 2 môžete nainštalovať pomocou inštalačného súboru (SoundOrganizer_V2001.exe) uloženého v zabudovanej pamäti záznamníka.

Softvér Sound Organizer 2 umožňuje výmenu súborov so záznamníkom alebo pamäťovou kartou. Môžete prehrávať skladby importované z iných médií (hudobné disky CD atď.) a zvukové súbory (súbory vo formáte MP3 a pod.) importované z iného počítača, prípadne ich prenášať do záznamníka. Softvér Sound Organizer 2 sprístupňuje rôzne funkcie, ktoré sa týkajú importovaných súborov: prehrávanie, úprava, konverzia na zvukové súbory, napaľovanie hudobných diskov CD a prikladanie zvukových súborov k e-mailom.

Podrobné pokyny o používaní softvéru Sound Organizer 2 nájdete v pomocníkovi softvéru Sound Organizer 2.

Importovanie súborov nahratých pomocou záznamníka

Súbory, ktoré ste nahrali pomocou záznamníka, môžete importovať do softvéru Sound Organizer 2.

Importované súbory sa uložia do počítača.

Importovanie skladieb z hudobného disku CD

Skladby z hudobného disku CD môžete importovať do softvéru Sound Organizer 2.

Importované skladby sa uložia do počítača.

Importovanie skladieb z počítača

Hudobné súbory a iné súbory uložené v počítači môžete importovať do softvéru Sound Organizer 2.

Prehrávanie súborov

Môžete prehrávať súbory importované do softvéru Sound Organizer 2.

Zmena informácií o súbore

Môžete zmeniť informácie o skladbách (názvy, mená interpretov atď.) zobrazované v zozname súborov.

Rozdelenie súborov

Jeden súbor môžete rozdeliť na viacero súborov.

Spájanie súborov

Viacero súborov môžete spojiť do jedného súboru.

Odstránenie súborov zo záznamníka

Môžete odstrániť súbory uložené v záznamníku.

Ak chcete zväčšiť zostávajúce voľné miesto v záznamníku alebo nájsť nepotrebné súbory v záznamníku, súbory môžete odstrániť priamo zo softvéru Sound Organizer 2.

Prenos súborov do záznamníka

Môžete prenášať hudbu a zvukové súbory zo softvéru Sound Organizer 2 na zabudovanú pamäť alebo na pamäťovú kartu microSD v záznamníku a vychutnať si ich v záznamníku.

Napálenie hudobného disku CD

Spomedzi skladieb importovaných do softvéru Sound Organizer 2 môžete vybrať svoje obľúbené a vytvoriť svoj vlastný hudobný disk CD.

Ďalšie praktické využitie

Môžete spustiť váš e-mailový softvér a priložiť nahraté súbory k e-mailu.