Používanie záznamníka so sieťovým adaptérom USB

Záznamník možno používať so sieťovým adaptérom USB (nie je súčasťou dodávky) pripojeným k sieťovej zásuvke. Používanie záznamníka so sieťovým adaptérom je praktické, ak chcete nahrávať dlhý čas.

  1. Sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) pripojte k sieťovej zásuvke.
  2. Páčku USB záznamníka posuňte a konektor USB k pripojte k sieťovému adaptéru USB.

    A: Sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky)

Poznámka

  • V priebehu nahrávania (indikátor režimu prevádzky svieti načerveno) alebo keď je nahrávanie pozastavené (indikátor režimu prevádzky bliká načerveno) alebo počas prístupu k údajom (na displeji sa zobrazuje hlásenie „Accessing“), dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili poškodeniu údajov:

    • Záznamník nepripájajte k sieťovému adaptéru USB ani ho od neho neodpájajte, pokiaľ je adaptér pripojený do sieťovej zásuvky.
    • Sieťový adaptér USB nepripájajte k sieťovej zásuvke ani ho od nej neodpájajte, pokiaľ je záznamník pripojený k adaptéru.
  • Presvedčte sa, či ste sieťový adaptér USB pripojili do sieťovej zásuvky v dosahu, aby ste ho v prípade zistenia akýchkoľvek porúch mohli kedykoľvek odpojiť.