Odstránenie priečinka

Môžete vybrať požadovaný priečinok a odstrániť ho.

 1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „ Music“ alebo „ Recorded Files“ a potom stlačte tlačidlo .
 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Folders“ a pamäť na ukladanie a potom stlačte tlačidlo .
 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný priečinok.
 4. Z ponuky OPTION vyberte položku „Delete Folder“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Delete Folder?“.

 5. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .

  Vybratý priečinok sa odstráni.

Ak vybratý priečinok obsahuje súbory, zobrazí sa hlásenie „Delete All Files in This Folder?“. Ak chcete odstrániť priečinok a súbory v ňom, stlačte tlačidlo  alebo , vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo . Ak vybratý priečinok obsahuje podpriečinky, podpriečinky a v nich uložené súbory nemožno odstrániť.

Poznámka

 • Ak vybratý priečinok obsahuje chránené súbory, pri pokuse odstrániť priečinok sa odstránia iba nechránené súbory, priečinok a chránené súbory sa neodstránia. Najprv odstráňte ochranu z takýchto súborov a potom odstráňte priečinok. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces odstránenia, v kroku č. 5 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .

 • Ak odstránite aktuálny cieľový priečinok na ukladanie súborov, na displeji sa zobrazí hlásenie „Switch Recording Folder“ a ako nový cieľový priečinok na ukladanie súborov sa priradí priečinok „FOLDER01“ (predvolený cieľový priečinok).

 • Ak odstránite všetky cieľové priečinky na ukladanie súborov, na displeji sa zobrazí hlásenie „No Folders - Creating New Recording Folder“ a automaticky sa vytvorí priečinok „FOLDER01“.