Výber režimu nahrávania (REC Mode)

Môžete nastaviť režim nahrávania zvukových nahrávok. Túto položku ponuky nastavte pred spustením nahrávania.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „REC Mode“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Vyberte požadovaný režim nahrávania a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

MP3 192kbps:
Režim stereofónneho nahrávania so štandardnou kvalitou vo formáte MP3 (komprimovaný) (predvolené nastavenie)
MP3 128kbps:
Režim dlhého stereofónneho nahrávania vo formáte MP3 (komprimovaný)
MP3 48kbps(MONO):
Režim monofónneho štandardného nahrávania vo formáte MP3 (komprimovaný)