Výber formátu zobrazenia hodín (Time Display)

Môžete vybrať 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Date&Time“ – „Time Display“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný formát a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

12-Hour:
12:00AM = polnoc, 12:00PM = poludnie
24-Hour:
00:00 = polnoc, 12:00 = poludnie

Poznámka

  • Predvolené nastavenie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia.