Určenie segmentu súboru na opakované prehrávanie (opakovanie A-B)

V súbore môžete určiť počiatočný bodu A a koncový bod B, pričom sa úsek medzi uvedenými bodmi bude opakovane prehrávať.

  1. V priebehu prebiehajúceho prehrávania alebo počas prehrávania v pohotovostnom stlačte tlačidlo iG060A-B na určenie počiatočného bodu A.
    Zobrazí sa hlásenie „A-B B?“.
  2. Ďalším stlačením tlačidla iG060A-B určite koncový bod B.
    Zobrazí sa hlásenie „iG060A-B“ a určený úsek sa bude opakovane prehrávať.

Poznámka

  • Ak určíte počiatočný bod A a potom určíte rovnaký bod ako koncový bod B, keď je prehrávanie v pohotovostnom režime, určený počiatočný bod A sa zruší.
  • Keď je aktívna funkcie opakovaného prehrávania A-B, nemôžete zapnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

Tip

  • Ak chcete vypnúť funkciu opakovaného prehrávania A-B a obnoviť normálne prehrávanie, znova stlačte tlačidlo iG060A-B.

  • Ak chcete zmeniť úsek určený na funkciu opakovaného prehrávania A-B, obnovte normálne prehrávanie a potom znova zopakujte kroky č. 1 a 2.