Odstránenie všetkých značiek skladby vo vybratom súbore naraz

Môžete odstrániť všetky značky skladby vo vybratom súbore.

  1. Vyberte súbor, z ktorého chcete odstrániť značky skladby.
  2. Z ponuky OPTION vyberte položku „Delete Track Marks“ – „All Track Marks“ a potom stlačte tlačidlo .

    Na displeji sa zobrazí hlásenie „Delete All Track Marks?“.

  3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .
    Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a všetky značky skladby sa naraz odstránia.

Poznámka

  • Značky skladby sa nedajú odstrániť z chráneného súboru. Ak chcete odstrániť značky skladby z chráneného súboru, najprv zo súboru odstráňte ochranu a potom odstráňte značky skladby. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.
  • Značky skladby nemožno odstrániť, pokiaľ je nahrávanie v pohotovostnom režime. Pomocou ponuky HOME vyberte súbor, ktorý obsahuje značku skladby, ktorú chcete odstrániť.

Tip

  • Ak chcete zrušiť proces odstránenia, v kroku č. 3 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .