Automatické pridávanie značiek skladby

V priebehu nahrávania môžete automaticky pridávať značky skladby v stanovených intervaloch.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Auto Track Marks“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo vyberte položku „Interval“ a potom stlačte tlačidlo .
  3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte dĺžku časového intervalu a potom stlačte tlačidlo .

    Môžete si vybrať z možností „5 min“, „10 min“, „15 min“ alebo „30 min“.

    Funkcia Auto Track Marks je zapnutá.

  4. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.

Tip

  • Ak chcete zrušiť proces nastavenia funkcie Auto Track Marks, v kroku č. 2 vyberte možnosť „OFF“.
  • Pokiaľ je funkcia Auto Track Marks zapnutá, počas nahrávania môžete stlačením tlačidla T-MARK kedykoľvek pridať značky skladby.