Výber formátu zobrazenia dátumu (Date Display Format)

Môžete si vybrať formát zobrazenia dátumu, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Date&Time“ – „Date Display Format“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný formát a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

RRRR/MM/DD:
Dátum sa zobrazí vo formáte rok/mesiac/deň.
MM/DD/RRRR:
Dátum sa zobrazí vo formáte mesiac/deň/rok.
DD/MM/RRRR:
Dátum sa zobrazí vo formáte deň/mesiac/rok.

Poznámka

  • Predvolené nastavenie sa líši v závislosti od oblasti zakúpenia záznamníka.