Záznamník sa nedá vypnúť.

  • Prepínač HOLD•POWER presuňte do polohy „POWER“ a podržte ho v nej, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „Power Off“.