Preventívne opatrenia

Napájanie

Jednosmerné napätie 3,0 V: Použite dve alkalické batérie typu LR03 (veľkosť AAA).

Jednosmerné napätie 2,4 V: Použite dve nabíjateľné batérie typu NH-AAA.

Jednosmerné napätie 5,0 V: pri použití sieťového adaptéra USB

Menovitá spotreba prúdu: 500 mA

Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte počas šoférovania, bicyklovania ani počas riadenia motorového vozidla.

Manipulácia

 • Zariadenie nedávajte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.

 • Ak sa do zariadenia dostane nejaký pevný predmet alebo tekutina, vyberte batérie a pred ďalším použitím nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovanému pracovníkovi.

 • Pri používaní záznamníka vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho funkčnému zlyhaniu alebo deformácii krytu.

  • Skôr ako si sadnete, uistite sa, že záznamník nemáte v zadnom vrecku.

  • Nedávajte záznamník do tašky omotaný káblom slúchadiel a zabráňte silným nárazom do tašky.

 • Dbajte na to, aby na zariadenie nešpliechala voda. Zariadenie nie je vodotesné. Dávajte pozor najmä v nasledujúcich situáciách:

  • Ak máte zariadenie vo vrecku a vstúpite do kúpeľne a podobne.

   Ak sa zohnete, zariadenie môže spadnúť do vody a namočiť sa.

  • Ak zariadenie používate v prostredí, kde je vystavené dažďu, snehu alebo vlhkosti.

  • V situáciách, keď sa potíte. Ak sa dotýkate zariadenia mokrými rukami alebo ak ho vložíte do vrecka prepoteného odevu, zariadenie môže navlhnúť.

 • Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte zariadenie počas šoférovania ani bicyklovania.

 • Ak je okolitý vzduch veľmi suchý, môžete pri používaní slúchadiel pociťovať bolesť v ušiach. Nejde o poruchu slúchadiel, ale spôsobuje to statická elektrina akumulovaná vo vašom tele. Statickú elektrinu môžete redukovať nosením nesyntetických odevov, ktoré bránia jej vytváraniu.

Rušenie

 • V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu, môže byť pri nahrávaní alebo pri prehrávaní počuť rušenie.

 • Ak sa počas nahrávania otrie alebo šúcha o zariadenie nejaký objekt, napríklad váš prst a podobne, môže sa nahrať rušivý zvuk.

Údržba

Na čistenie povrchu zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vo vode. Potom povrch utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Odporúčania týkajúce sa zálohovania

Z dôvodu zabránenia možnému riziku straty údajov pri náhodnej aktivácii záznamníka alebo jeho poruche odporúčame zálohovať nahraté súbory skopírovaním do počítača a podobne.

Používanie pamäťovej karty microSD

 • Pri formátovaní (inicializácii) pamäťovej karty na jej formátovanie použite záznamník. Funkčnosť pamäťových kariet naformátovaných v systéme Windows alebo v iných zariadeniach nie je zaručená.

 • Ak naformátujte pamäťovú kartu obsahujúcu nahrané údaje, tieto údaje sa odstránia. Dávajte pozor, aby ste neodstránili dôležité údaje.

 • Pamäťovú kartu nenechávajte v dosahu malých deti. Môžu ju omylom prehltnúť.

 • V priebehu nahrávania/prehrávania/formátovania nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu. Môže to spôsobiť poruchu záznamníka.

 • Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sa na displeji zobrazuje hlásenie „Accessing“, „Saving...“ alebo „Please Wait“. Ak by ste to urobili, môže dôjsť k poškodeniu údajov.

 • Záznamník nepodporuje pamäťové karty microSDXC s kapacitou 64 GB alebo vyššou.

 • Nemôžeme zaručiť funkčnosť všetkých typov kompatibilných pamäťových kariet pri použití v záznamníku.

 • Nemôžete použiť pamäť typu ROM (pamäť len na čítanie) ani pamäťovú kartu chránenú proti zápisu.

 • V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:

  • Pri vybratí pamäťovej karty alebo pri vypnutí záznamníka počas čítania alebo zapisovania.

  • Ak sa pamäťová karta používa miestach s výbojmi statickej elektriny alebo elektrickým šumom.

 • Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie nahratých údajov.

 • Odporúčame, aby ste si uložili záložnú kópiu dôležitých údajov.

 • Kontaktov pamäťovej karty sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.

 • Po pamäťovej karte neudierajte, neohýbajte ju a chráňte ju proti pádom.

 • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.

 • Pamäťovú kartu nevystavujte vode.

 • Za nasledujúcich podmienok pamäťovú kartu nepoužívajte:

  • Na miestach, ktoré nespĺňajú požadované prevádzkové podmienky, vrátane lokalít, ako napr. horúci interiér vozidla zaparkovaného na slnku a/alebo v lete vonku, kde je vystavená priamemu slnečnému žiareniu, ani na mieste v blízkosti kúrenia.

  • Na vlhkých miestach alebo na miestach s výskytom korozívnych látok.

 • Pri používaní pamäťovej karty zaistite jej správne zasunutie do zásuvky na pamäťovú kartu.

 • Na pamäťovú kartu nelepte žiadne štítky, pretože to môže zapríčiniť jej zaseknutie v zásuvke.