Presunutie súboru do iného priečinka

Môžete vybrať súbor a presunúť do iného priečinka.

  1. Vyberte súbor, ktorý chcete presunúť.
  2. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „Move/Copy File“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  3. Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku „Move to Built-In Memory“ alebo „Move to SD Card“ a potom stlačte tlačidlo .
  4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte cieľový priečinok a potom stlačte tlačidlo .

    Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a súbor sa presunie zo zdrojového do cieľového priečinka.

Poznámka

  • Ak je súbor chránený, nedá sa presunúť. Ak chcete takýto súbor presunúť, najprv zrušte jeho ochranu. Pokyny týkajúce sa odstraňovania ochrany nájdete v časti Ochrana súboru.
  • Hudobné súbory sa nedajú presunúť.