Prehrávanie súboru

Súbor na prehrávanie môžete vybrať v ponuke HOME.

 1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „ Music” alebo „ Recorded Files” a potom stlačte tlačidlo .
 2. Vyhľadajte a vyberte súbor.

  Pokyny týkajúce sa vyhľadávania súboru nájdete v časti Výber súboru.

 3. Stlačte tlačidlo .

  Spustí sa prehrávanie.

 4. Stlačením tlačidla VOL –/+ môžete upraviť hlasitosť prehrávania.

Poznámka

 • Len pre zákazníkov v Európe:

  Pri pokuse upraviť hlasitosť na úroveň, ktorá presahuje stanovenú úroveň, sa zobrazí hlásenie „Check The Volume Level“.

Tip

 • Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

 • Keď zastavíte nahrávanie a obrazovka pohotovostného režimu nahrávania sa zobrazuje na displeji, stlačením tlačidla  môžete prehrať súbor, ktorý ste práve nahrali.