Výber úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu (Built-In Mic Sensitivity)

Môžete vybrať úroveň citlivosti zabudovaného mikrofónu. Túto položku ponuky nastavte pred spustením nahrávania.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Built-In Mic Sensitivity“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú úroveň citlivosti mikrofónu a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

  • Auto: Automaticky sa vyberie primeraná úroveň citlivosť podľa ľudských hlasov na vstupe (predvolené nastavenie).
  • High: Vhodné na nahrávanie vzdialených a jemných ľudských hlasov vo veľkých priestoroch, vrátane konferenčných miestností.
  • Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád alebo rozhovorov.
  • Low: Vhodné na hovorenie do zabudovaného mikrofónu pri nahrávaní hlasových poznámok alebo blízkych či silných ľudských hlasov.

Poznámka

  • V priebehu nahrávania zvuku z externého zariadenia sa funkcia Built-In Mic Sensitivity vypne.