Prepnutie záznamníka do stavu HOLD (HOLD)

Môžete zablokovať všetky tlačidlá záznamníka (HOLD), aby sa zabránilo neúmyselnému použitiu pri prenášaní záznamníka.

  1. Prepínač HOLD•POWER presuňte do polohy „HOLD“.

    Keď je záznamník zapnutý presunutím prepínača HOLD•POWER do polohy „HOLD“ sa na displeji približne na 3 sekundy zobrazí aktuálny čas a hlásenie „HOLD“, ktoré signalizuje zablokovanie tlačidiel.

Poznámka

  • Prepnutím záznamníka do stavu HOLD sa zablokujú všetky tlačidlá. Pred opätovným použitím nezabudnite záznamník uvoľniť zo stavu HOLD.

  • Čas sa môže zobrazovať v 12-hodinovom formáte so skratkami „AM“ alebo „PM“ alebo v 24-hodinovom formáte v závislosti od vybratého formátu zobrazenia hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo oblasti zakúpenia.