Výber typu zvukového vstupu a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting)

Môžete vybrať typ zvukového vstupu („MIC IN“ alebo „Audio IN“) konektora (mikrofón) a úroveň citlivosti externého mikrofónu.

 1. Vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Ext. Input Setting“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  Ak externý mikrofón nie je pripojený ku konektoru (mikrofón), zobrazí sa hlásenie „Only Activated When External Input Used“.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný typ zvukového vstupu a potom stlačte tlačidlo .
  • Výber typu zvukového vstupu bezo zmeny úrovne citlivosti externého mikrofónu:

   Vyberte položku „MIC IN“ alebo „Audio IN“.

   MIC IN: Tento typ zvukového vstupu vyberte, keď je externý mikrofón pripojený ku konektoru (mikrofón).

   Audio IN: Tento typ zvukového vstupu vyberte, keď je ku konektoru (mikrofón) pripojené iné externé zariadenie než mikrofón.

   Po dokončení výberu stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla sa zmení typ zvukového vstupu a zobrazí sa ponuka Recording Settings. Pokračujte krokom č. 5.

  • Výber typu zvukového vstupu a úrovne citlivosti externého mikrofónu:

   Vyberte možnosť „Sensitivity setting“ v rámci položky „MIC IN“ a potom stlačte tlačidlo . Po stlačení tlačidla sa zobrazí obrazovka Sensitivity setting. Pokračujte krokom č. 3.

 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú úroveň citlivosti a potom stlačte tlačidlo .
 4. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
  Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky na obrazovke Sensitivity setting

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

 • Auto: Automaticky sa vyberie primeraná úroveň citlivosť podľa ľudských hlasov na vstupe (predvolené nastavenie).
 • High: Vhodné na nahrávanie vzdialených a jemných ľudských hlasov vo veľkých priestoroch, vrátane konferenčných miestností.
 • Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád alebo rozhovorov.
 • Low: Vhodné na hovorenie do zabudovaného mikrofónu pri nahrávaní hlasových poznámok alebo blízkych či silných ľudských hlasov.

Tip

 • Úroveň hlasitosti nahrávania sa môže líšiť v závislosti od externého mikrofónu. Skontrolujte ukazovateľ úrovne nahrávania a zmeňte úroveň citlivosti mikrofónu.