Potlačenie šumu počas nahrávania (Recording Filter)

Funkcia Recording Filter umožňuje redukciu šumu v nahrávkach.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Recording Filter“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „NCF(Noise Cut)“ alebo „LCF(Low Cut)“ a potom stlačte tlačidlo .

  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypína funkciu Recording Filter.
NCF(Noise Cut):
Odstráni vysokofrekvenčné zvuky okrem ľudských hlasov a nízkofrekvenčných zvukov.
LCF(Low Cut):
Odstráni nízkofrekvenčné zvuky, vrátane šumu projektorov a zvukov vetra (predvolené nastavenie).

Poznámka

  • Ak je vybratá možnosť „Audio IN“ pre nastavenie „Ext. Input Setting“ funkcia Recording Filter nefunguje.

Tip

  • Ak chcete zrušiť proces nastavenia funkcie Recording Filter, v kroku č. 2 vyberte možnosť „OFF“.