Záznamník sa nedá zapnúť alebo stlačenie ľubovoľného tlačidla nemá žiadnu odozvu.

  • Batérie sú skoro vybité. Vymeňte ich za nové.

  • Uistite sa, že sú batérie vložené správne podľa polarity.

  • Záznamník je vypnutý.

    Prepínač HOLD•POWER presuňte do polohy „POWER“ a podržte ho v nej, kým sa displeji nezapne.

  • Záznamník je v stave HOLD.

    Posuňte prepínač HOLD•POWER na stredový bod.