Odpojenie záznamníka od sieťového adaptéra USB

Dodržte nasledujúci postup. V opačnom prípade nemusíte byť schopní prehrávať súbory uložené v záznamníku v dôsledku poškodenia údajov.

  1. Ak prebieha nahrávanie alebo prehrávanie, záznamník zastavte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.
  2. Presvedčte sa, že sa na displeji nezobrazuje hlásenie „Accessing“.
  3. Odpojte záznamník od sieťového adaptéra USB a potom odpojte sieťový adaptér USB od sieťovej zásuvky.

Poznámka

  • V priebehu nahrávania (indikátor režimu prevádzky svieti načerveno) alebo keď je nahrávanie v pohotovostnom režime (indikátor režimu prevádzky bliká načerveno) alebo počas prístupu k údajom (na displeji sa zobrazuje hlásenie „Accessing“), dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili poškodeniu údajov:
    • Záznamník nepripájajte k sieťovému adaptéru USB ani ho od neho neodpájajte, pokiaľ je adaptér pripojený do sieťovej zásuvky.
    • Sieťový adaptér USB nepripájajte k sieťovej zásuvke ani ho od nej neodpájajte, pokiaľ je záznamník pripojený k adaptéru.