Zapnutie a vypnutie zvuku pípania (Beep)

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk pípania pri používaní funkcií.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Beep“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „ON“ alebo „OFF“ a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

ON:
Zvuk pípania signalizuje úspešné vykonanie funkcie alebo výskyt chyby (predvolené nastavenie).
OFF:
Nebude sa ozývať žiadne pípanie.