Pripojenie záznamníka k počítaču

Ak chcete vymieňať súbory medzi záznamníkom a počítačom, pripojte záznamník k počítaču.

  1. Stlačte a podržte stlačenú posuvnú páčku USB na zadnej strane záznamníka a posuňte ju v smere šípky, aby sa vysunul konektor USB. Konektor vložte do portu USB v počítači, ktorý je v prevádzke.

  2. Skontrolujte, či počítač rozpoznal záznamník.
    • V prípade počítača so systémom Windows otvorte „Počítač“ alebo „PC“ a presvedčte sa, či sa rozpoznala jednotka „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“.
    • V prípade počítača Mac sa presvedčte, či sa jednotka „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ zobrazí v aplikácii Finder.

    Počítač rozpozná záznamník bezprostredne po pripojení. V priebehu pripojenia záznamníka k počítaču sa na displeji záznamníka zobrazuje hlásenie „Connecting“.