Ochrana súboru

Dôležité súbory môžete chrániť, aby sa zabránilo ich náhodnému odstráneniu alebo upraveniu. Chránený súbor je označený indikátorom (ochrana) a považuje sa za súbor iba na čítanie, ktorý nemožno odstrániť ani upraviť.

  1. Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť.
  2. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „Protect“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

    Na displeji sa zobrazí hlásenie „Protected“ a súbor bude chránený. Pri prehrávaní chráneného súboru sa na obrazovke prehrávania zobrazí indikátor (ochrana).

Tip

  • Ak chcete odstrániť ochranu zo súboru, vyberte chránený súbor a potom v kroku č. 2 vyberte položku „Do Not Protect“.