Obnovenie predvolených hodnôt všetkých nastavení ponuky (Reset All Settings)

Môžete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení ponuky okrem nasledujúcich:

 • Nastavenia hodín (Date&Time)

 • Nastavenie jazyka zobrazenia (Language)

 1. V priebehu pohotovostného režimu nahrávania alebo prehrávania z ponuky HOME vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Reset/Format“ – „Reset All Settings“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Default Value?“.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .
  Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a obnovia sa predvolené hodnoty všetkých nastavení ponuky.
 3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
  Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces obnovovania nastavení vyberte položku „No“ v kroku č. 2.