Vykonanie počiatočných nastavení

Po prvom zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí obrazovka Configure Initial Settings. Potom môžete vybrať jazyk zobrazenia, nastaviť hodiny a zapnúť alebo vypnúť pípanie.

 1. Stlačením tlačidla  vyberte položku „Yes“.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo .

  Môžete si vybrať z týchto jazykov:

  Deutsch (nemčina), English (angličtina), Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), (kórejčina), (zjednodušená čínština), (tradičná čínština).

 3. Nastavte aktuálny dátum a čas.

  Stlačením tlačidla  alebo  nastavte položku a potom stlačte tlačidlo .

  Postup opakujte na nastavenie všetkých položiek.

  Kurzor presúvajte dozadu alebo dopredu stláčaním tlačidlaalebo. Okrem toho môžete stlačením tlačidla BACK/HOME kurzor presunúť na predchádzajúcu položku.

  Po dokončení poslednej položky stlačením tlačidla  použite nastavenia hodín.

 4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť „Next“ a potom stlačte tlačidlo .

  Zobrazí sa okno nastavení na zapnutie alebo vypnutie zvuku pípania.

 5. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť „ON“ alebo „OFF“ na zapnutie alebo vypnutie zvuku pípania a potom stlačte tlačidlo .

  Po dokončení počiatočných nastavení sa zobrazí hlásenie o dokončení a potom ponuka HOME.

Poznámka

 • Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo oblasti zakúpenia.

 • Čas sa môže zobrazovať v 12-hodinovom formáte so skratkami „AM“ alebo „PM“ alebo v 24-hodinovom formáte v závislosti od vybratého formátu zobrazenia hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo oblasti zakúpenia.

 • Počet voliteľných jazykov a predvolené nastavenie sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia produktu.

Tip

 • Nastavenie hodín a zvuku pípania môžete kedykoľvek zmeniť výberom položky „ Settings“ – „Common Settings“ z ponuky HOME.

 • Po vybratí batérií z priestoru na batérie a po ich vložení späť, respektíve po ich výmene za nové batérie sa na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na tejto obrazovke sa zobrazí dátum a čas poslednej vykonanej činnosti záznamníka pred vybratím batérií. Nezabudnite zmeniť dátum a čas na aktuálne hodnoty.

 • Keď dokončíte počiatočné nastavenia a prepnete záznamník do stavu HOLD, na displeji sa zobrazí aktuálny dátum a čas.