Oznámenie pre používateľov

Všetky práva vyhradené. Táto elektronická príručka ani softvér v nej popisovaný, v celku ani po častiach, sa nemôžu reprodukovať, prekladať ani konvertovať do žiadnej formy čitateľnej počítačmi bez písomného schválenia spoločnosťou Sony Corporation.

SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ANI ŠPECIÁLNE ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA PRÁVA, ZMLUVY ALEBO NA INOM ZÁKLADE, V SÚVISLOSTI ALEBO V SPOJENÍ S TOUTO ELEKTRONICKOU PRÍRUČKOU, SOFTVÉROM ALEBO INÝMI INFORMÁCIAMI OBSIAHNUTÝMI V NICH ALEBO NA ZÁKLADE ICH POUŽITIA.

Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia vykonať ľubovoľné úpravy tejto elektronickej príručky alebo informácií, ktoré obsahuje.

Zhotovené nahrávky slúžia iba na osobné účely a použitie. Zákony o autorských právach zakazujú iné formy použitia bez povolenia držiteľov autorských práv.