Nahrávanie so zabudovaným mikrofónom

Nasleduje popis základných krokov nahrávania s vybratou úrovňou citlivosti zabudovaného mikrofónu a režimom nahrávania.

Poznámka

 • Ak sa náhodne dotknete záznamníka alebo počas prebiehajúceho nahrávania umožníte kontakt záznamníka s iným predmetom, môže sa nahrať šušťanie alebo iný rušivý zvuk.

Tip

 • Pred začatím nahrávania odporúčame najprv vytvoriť skúšobnú nahrávku alebo sledovať nahrávanie. Pokyny na sledovanie nahrávania nájdete v časti Sledovanie nahrávania zvuku.

 • Nahraté zvukové súbory sa predvolene uložia do priečinka „FOLDER01“ v knižnici „Recorded Files“. Ak chcete zmeniť cieľový priečinok na uloženie nahratého súboru, pozrite si časť Zmena cieľového priečinka na uloženie súboru.

 1. Vyberte položku „ Record“ v ponuke HOME a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí obrazovka pohotovostného režimu nahrávania.

 2. Otočte záznamník tak, aby jeho zabudovaný mikrofón () smeroval k zdroju cieľového zvuku.

 3. Stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.

  Zobrazí sa obrazovka Record, ktorá signalizuje, že sa nahrávanie začalo a indikátor režimu prevádzky () svieti červenou farbou.

  Po dlhšom stlačení tlačidla souni_recREC/PAUSE sa prevádzka záznamníka preruší. Nahrávanie sa nespustí.

  V priebehu nahrávania sa na obrazovke Record zobrazuje sprievodca úrovňou nahrávania ().

  Ako je uvedené ďalej, tri alebo štyri čierne štvorce () v rámci sprievodcu úrovňou nahrávania signalizujú optimálne úrovne hlasitosti nahrávania zdroja zvuku. Upravte polohu zabudovaného mikrofónu, vzdialenosť od zdroja zvuku alebo nastavenie citlivosti mikrofónu tak, aby hlasitosť bola v optimálnom rozsahu.

  Ďalšie informácie o sprievodcovi úrovňou nahrávania nájdete v časti Informácie o sprievodcovi úrovňou nahrávania.

 4. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

  Pri zobrazení obrazovky pohotovostného režimu nahrávania sa zobrazí hlásenie „Saving...“.

  Stlačením tlačidla  môžete teraz prehrať súbor, ktorý ste práve nahrali.

Poznámka

 • Keď sa na displeji zobrazuje hlásenie „Saving...“, záznamník ukladá súbor do pamäte. Ak sa záznamník napája z elektrickej siete, neodpájajte napájací adaptér USB (nie je súčasťou dodávky), aby sa zabránilo poškodeniu údajov.

Tip

 • V priebehu prehrávania alebo počas zobrazovania ponuky na displeji môžete vždy spustiť nahrávanie stlačením tlačidla souni_recREC/PAUSE.

 • Ak sa na displeji zobrazuje ponuka, prebiehajúce nahrávanie môžete vždy prerušiť stlačením tlačidla souni_recREC/PAUSE.

 • Nahraté súbory majú názov „(dátum nahrávania)_(čas nahrávania).(formát súboru)“ (napr. 161010_0706.mp3).

 • Keď prehrávanie prebieha alebo je v pohotovostnom režime, môžete nahrávanie prerušiť dlhším stlačením tlačidla souni_recREC/PAUSE. Pomôže vám to pri nastavení úrovne hlasitosti nahrávania bez nahrávania nepotrebných zvukových údajov.