Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek skladby

Súbor môžete rozdeliť vo všetkých bodoch značiek skladby.

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť, a potom počas prehrávania súboru prehrávanie v ktoromkoľvek bode zastavte.
 2. Keď je prehrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „Divide“ – „At All Track Marks“ z ponuky OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Divide at All Track Marks?“.

 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .

  Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a súbor sa rozdelí vo všetkých bodoch značiek skladby, pričom sa všetky značky skladby odstránia. K názvu rozdelených súborov sa priradí poradové číslo („_01“, „_02“ atď.).

  A. Pred rozdelením súboru: označuje bod značky skladby.

  B. Po vymazaní značiek skladby: Súbor sa rozdelí vo všetkých bodoch značiek skladby a k názvu rozdelených súborov sa priradí poradové číslo („_01“, „_02“ atď.).

Poznámka

 • Ak je súbor chránený, nedá sa rozdeliť. Ak chcete rozdeliť chránený súbor, najprv odstráňte ochranu zo súboru a potom rozdeľte súbor. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.
 • Značky skladby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti začiatku alebo konca zdrojového súboru sa nemôžu používať na rozdelenie a zostanú v rozdelených súboroch.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces rozdelenia, v kroku č. 3 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .