Bezpečnostné predpisy

VAROVANIE

Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.

VAROVANIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.

  • Nahraná hudba sa môže používať iba na súkromné účely. Používanie hudby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
  • Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za neúplne nahraté/prebraté alebo poškodené údaje v dôsledku problémov so záznamníkom alebo počítačom.
  • V závislosti od typov textu a znakov, text zobrazovaný záznamníkom sa na zariadení nemusí zobrazovať správne. Má to nasledujúce príčiny:
    • Kapacita pripojeného záznamníka.
    • Záznamník nefunguje normálne.
    • Obsah je napísaný v jazyku alebo znakoch, ktoré záznamník nepodporuje.

Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii odpadu. Recyklácia týchto materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k zabudovanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie a elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby sa zaistila ich správna likvidácia. Informácie o ostatných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vyberaní batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Vyvarujte sa dlhodobého počúvania pri vysokej hlasitosti, lebo by ste si mohli poškodiť sluch.

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).