Kontrola informácií o záznamníku (System Information)

Môžete zobraziť informácie o záznamníku, ako napríklad názov modelu záznamníka a číslo verzie softvéru.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „System Information“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.