Pridanie značky skladby

Do bodu, v ktorom chcete neskôr rozdeliť súbor alebo ktorý chcete vyhľadať počas prehrávania, môžete pridať značku. Do jedného súboru môžete pridať maximálne 98 značiek.

 1. V priebehu nahrávania alebo keď je nahrávanie v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo T-MARK v bode, v ktorom chcete pridať značku skladby.

  Indikátor (značka skladby) zabliká 3-krát a pridá sa značka skladby.

Poznámka

 • Značky skladby sa nedajú pridať do chráneného súboru. Ak chcete pridať značky skladby do chráneného súboru, najprv zo súboru odstráňte ochranu a potom pridajte značky skladby. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.

Tip

 • Ak chcete vyhľadať značku skladby a spustiť prehrávanie od nej, stlačte tlačidlo  alebo , keď je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo keď prehrávanie prebieha. Keď je prehrávanie v pohotovostnom režime, počkajte, kým indikátor (Značka skladby) raz neblikne a potom stlačením tlačidla  spustite prehrávanie.

 • Pokiaľ je záznamník v režime prepisového prehrávania, môžete pridávať značky skladby.

 • Keď sa na displeji zobrazuje ponuka HOME, môžete ešte pridať značku skladby stlačením tlačidla T-MARK:

  • keď nahrávanie prebieha alebo je pozastavené;

  • keď prehrávanie prebieha alebo je v pohotovostnom režime.