Nastavenie hodín (Date&Time)

Môžete nastaviť hodiny v záznamníku. Nastavenie vykonajte pred začiatkom nahrávania.

 1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Date&Time“ – „Set Date/Time“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

 2. Nastavte aktuálny dátum a čas.

  Stlačením tlačidla  alebo  nastavte položku a potom stlačte tlačidlo .

  Postup opakujte na nastavenie všetkých položiek.

  Kurzor presúvajte dozadu alebo dopredu stláčaním tlačidlaalebo. Okrem toho môžete stlačením tlačidla BACK/HOME kurzor presunúť na predchádzajúcu položku.

  Po dokončení poslednej položky stlačením tlačidla  použite nastavenia hodín.

 3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.

  Ak chcete zobraziť aktuálny čas, prepnite záznamník do stavu HOLD.

Poznámka

 • Po vybratí batérií z priestoru na batérie a po ich vložení späť, respektíve po ich výmene za nové batérie sa na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na tejto obrazovke sa zobrazí dátum a čas poslednej vykonanej činnosti záznamníka pred vybratím batérií. Nezabudnite zmeniť dátum a čas na aktuálne hodnoty.

 • Čas sa môže zobrazovať v 12-hodinovom formáte so skratkami „AM“ alebo „PM“ alebo v 24-hodinovom formáte v závislosti od vybratého formátu zobrazenia hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo oblasti zakúpenia.

 • Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo oblasti zakúpenia.