Zapnutie alebo vypnutie indikátora režimu prevádzky (LED)

Môžete nastaviť zapínanie a vypínanie indikátora režimu prevádzky počas vykonávania funkcií záznamníka.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „LED“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „ON“ alebo „OFF“ a potom stlačte tlačidlo .
  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

ON:
Indikátor režimu prevádzky svieti alebo bliká podľa funkcií záznamníka (predvolené nastavenie).
OFF:
Indikátor režimu prevádzky zostane zhasnutý počas vykonávania funkcií záznamníka.