Ďalšie funkcie dostupné počas nahrávania

V priebehu nahrávania môžete vykonávať nasledujúce operácie:

Pozastavenie nahrávania

Stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.

V priebehu pozastavenia nahrávania indikátor režimu prevádzky bliká načerveno a na displeji sa zobrazí symbol.

Ak necháte nahrávanie pozastavené 1 hodinu, automaticky sa zastaví.

Opätovné spustenie nahrávania zo stavu pozastavenia

Znova stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.

Nahrávanie sa znova spustí z bodu pozastavenia. (Ak chcete po pozastavení nahrávanie úplne zastaviť, stlačte tlačidlo souni_stopSTOP.)

Kontrola prebiehajúceho nahrávania od začiatku

Ak je nahrávanie v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo .

Nahrávanie sa zastaví a prehrá sa od začiatku.