Používanie ponuky HOME

Ponuka HOME v záznamníku je počiatočným bodom všetkých funkcií.

V ponuke HOME môžete zvoliť funkciu, vyhľadať nahraté súbory alebo zmeniť nastavenia záznamníka.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.

  Zobrazí sa ponuka HOME.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú funkciu a potom stlačte tlačidlo .

  Môžete vybrať tieto funkcie:

  Music:
  Na prehrávanie môžete vybrať hudobné súbory importované z počítača.
  Na vyhľadajte hudobného súboru môžete vybrať jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania súborov: „All Songs“, „Albums“, „Artists“ a „Folders“.
  Recorded Files:
  Na prehrávanie môžete vybrať súbory nahraté pomocou záznamníka.
  Na vyhľadajte nahratého súboru môžete vybrať jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania súborov: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ a „Folders“.
  Record:
  Môžete zobraziť obrazovku pohotovostného režimu nahrávania. Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.
  Settings:
  Môžete zobraziť ponuku Settings a zmeniť rôzne nastavenia záznamníka.
  Return to XX(*):
  Výberom tejto funkcie sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred prechodom do ponuky HOME.

  *XX“ označuje funkciu, ktorú práve používate.

Tip

 • Keď sa zobrazuje ponuka HOME stlačením tlačidla souni_stopSTOP sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred prechodom na ponuku HOME.