Odstránenie súboru

Môžete vybrať požadovaný súbor a odstrániť ho.

Poznámka

 • Po odstránení súbor nebude možné obnoviť.
 1. Vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku „Delete a File“ z ponuky OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  Zobrazí sa otázka „Delete?“ a zadaný súbor sa prehrá kvôli potvrdeniu.

 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Please Wait“ a vybratý súbor sa odstráni.

Poznámka

 • Ak je súbor chránený, nedá sa odstrániť. Ak chcete odstrániť chránený súbor, najprv odstráňte ochranu zo súboru a potom odstráňte súbor. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces odstránenia, v kroku č. 3 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .
 • Na odstránenie časti súboru najprv súbor rozdeľte na dva súbory, vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť a pokračujte krokom č. 2 a krokom č. 3. Pokyny na rozdelenie súboru nájdete v časti Rozdelenie súboru v aktuálnom bode prehrávania.