Zoznam hlásení

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Všetky tlačidlá sú blokované, pretože záznamník je v stave HOLD, aby sa zabránilo neúmyselnému použitiu jeho funkcií. Posunutím prepínača HOLD•POWER na stredový bod uvoľníte záznamník zo stavu HOLD.

(Pozrite si časť Uvoľnenie záznamníka zo stavu HOLD.)

Low Battery Level

Z dôvodu nedostatočnej energie batérie nemôžete formátovať pamäť alebo odstrániť všetky súbory v priečinku. Všetky batérie (veľkosti AAA) vymeňte za nové.

(Pozrite si časť Vloženie batérií.)

Low Battery

Záznamník nefunguje, pretože jeho batérie majú vybité. Všetky batérie (veľkosti AAA) vymeňte za nové.

(Pozrite si časť Vloženie batérií.)

SD Card Error

 • Pri vložení pamäťovej karty microSD do slotu na pamäťovú kartu microSD sa zistila chyba. Vyberte pamäťovú kartu microSD a vložte ju znova. Ak sa toto hlásenie neprestane zobrazovať, použite novú pamäťovú kartu microSD.

 • Pamäťová karta microSD je chránená proti zápisu.

 • Vložili ste pamäťovú kartu microSD chránenú proti zápisu. Záznamník neumožňuje používanie pamäťovej karty microSD chránenej proti zápisu.

Memory Full

Zostávajúca kapacita zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD nie je dostatočná. Odstráňte niektoré súbory nahrávanie zopakujte znova.

(Pozrite si časť Odstránenie súboru.)

File Full

Súhrn priečinkov a súborov alebo celkový počet súborov dosiahol hraničnú hodnotu. Nemožno vytvoriť žiadne ďalšie súbory. Odstráňte niektoré súbory a súbor vytvorte znova.

(Pozrite si časť Odstránenie súboru.)

Track Marks are Full

Počet značiek skladby dosiahol hraničnú hodnotu. Nemožno pridať žiadne ďalšie značky skladby. Odstráňte nepotrebné značky skladby.

(Pozrite si časť Odstránenie značky skladby.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

 • Zabudovaná pamäť alebo pamäťová karta microSD bola naformátovaná v počítači. Záznamník nedokáže vytvoriť požadovaný súbor na riadenie funkcií. Na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD používajte záznamník, nie počítač.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Zabudovaná pamäť ani pamäťová karta microSD neobsahujú priečinok REC_FILE. Naformátovaním zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD sa automaticky vytvorí priečinok REC_FILE.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Process Error

 • Vytvorte si záložnú kópiu potrebných údajov a na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD použite záznamník.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • V zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD sa zistila systémová chyba. Možno sa formátovanie vykonalo pomocou počítača. Na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD použite záznamník.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

No folder

 • Pamäť, ktorú ste vybrali ako cieľ presunutia/kopírovania neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinok a postup zopakujte znova.

  (Pozrite si časť Vytvorenie priečinka.)

 • Priečinok REC_FILE neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinok a postup zopakujte znova.

  (Pozrite si časť Vytvorenie priečinka)

No File

Vybratý priečinok neobsahuje žiadne súbory. Neexistuje žiadny súbor na presunutie alebo skopírovanie.

No Track Marks

Vami vybratý súbor neobsahuje žiadne značky skladby, ktoré by sa dali odstrániť. Nefunguje ani výber položky „At All Track Marks“ v rámci funkcie „Divide“ v ponuke OPTION.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

V záznamníku nie je vložená pamäťová karta microSD. Vložte pamäťovú kartu microSD.

(Pozrite si časť Vkladanie pamäťovej karty.)

No SD Card

V záznamníku nie je vložená pamäťová karta microSD. Funkcie „Move to SD Card“ a „Copy to SD Card“ operácie „Move/Copy File“ nefungujú.

Cannot Add Additional Folders

 • Počet priečinkov a súborov dosiahol hraničnú hodnotu. Nemožno vytvoriť žiadne ďalšie súbory. Odstráňte niektoré priečinky alebo súbory a priečinok vytvorte znova.

  (Pozrite si časti Odstránenie súboruOdstránenie priečinka.)

 • Poradové číslo v názve priečinka dosiahlo hraničnú hodnotu. Odstráňte nepotrebné priečinky alebo súbory a priečinok vytvorte znova.

  (Pozrite si časť Odstránenie priečinka.)

Could Not Create Folder

 • Pamäťová karta microSD je chránená proti zápisu. Odomknite pamäťovú kartu microSD.

 • V zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD sa zistila systémová chyba. Možno sa formátovanie vykonalo pomocou počítača. Na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD použite záznamník.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder

 • Pamäťová karta microSD je chránená proti zápisu. Odomknite pamäťovú kartu microSD.

 • V zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD sa zistila systémová chyba. Možno sa formátovanie vykonalo pomocou počítača. Na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD použite záznamník.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected

Vybratý súbor je chránený alebo je určený „iba na čítanie“. Súbor sa nedá odstrániť. Na odstránenie ochrany zo súboru použite záznamník alebo pomocou počítača odstráňte atribút „len na čítanie“.

(Pozrite si časť Ochrana súboru.)

Protected Files Not Deleted

Vybratý súbor je chránený alebo je určený „iba na čítanie“. Na odstránenie ochrany zo súboru použite záznamník alebo pomocou počítača odstráňte atribút „len na čítanie“ a potom súbor znova odstráňte.

(Pozrite si časť Ochrana súboru.)

Some Data Not Deleted

Ak vybratý priečinok obsahuje podpriečinky, podpriečinky a v nich uložené súbory sa neodstránia.

Unknown Data

 • Tieto údaje nie sú v súborovom formáte podporovanom záznamníkom. Záznamník podporuje súbory vo formáte MP3 (.mp3).

  (Pozrite si časť Technické parametre.)

 • Súbory s ochranou autorských práv sa nedajú prehrať.

 • Vybrali ste poškodený súbor. Nemožno ho prehrať ani upraviť.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • Súbor upravovaný v inej aplikácii než Sound Organizer 2 nemožno rozdeliť.

 • Tieto údaje nie sú v súborovom formáte podporovanom záznamníkom. Záznamník podporuje súbory vo formáte MP3 (.mp3).

  (Pozrite si časť Technické parametre.)

Invalid Operation

 • V zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD sa zistila systémová chyba. Možno sa formátovanie vykonalo pomocou počítača. Na formátovanie zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD použite záznamník.

  (Pozrite si časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • V zabudovanej pamäti sa nachádza chybný blok. Na kartu nemožno zapisovať údaje. Záznamník si vyžaduje opravu.

 • Na pamäťovej karte microSD sa nachádza chybný blok. Na kartu nemožno zapisovať údaje. Pamäťovú kartu microSD vymeňte za novú.

 • Zostávajúca kapacita zabudovanej pamäte alebo pamäťovej karty microSD nie je dostatočná. Nemožno premenovať žiadny priečinok. Odstráňte nepotrebné priečinky alebo súbory a postup zopakujte znova.

  (Pozrite si časti Odstránenie súboruOdstránenie priečinka.)

 • Poradové číslo v názve priečinka alebo súboru dosiahlo hraničnú hodnotu. Odstráňte nepotrebné priečinky alebo súbory a postup zopakujte znova.

  (Pozrite si časti Odstránenie súboruOdstránenie priečinka.)

 • Názov súboru presahuje maximálny počet znakov. Súbor sa nedá rozdeliť. Skráťte názov súboru.

 • Značka skladby sa nachádza bezprostredne pred alebo po bode, v ktorom chcete súbor rozdeliť. Nefunguje ani výber položky „At All Track Marks“ v rámci funkcie „Divide“ v ponuke OPTION.

 • Značka skladby sa nachádza v blízkosti začiatku alebo konca súboru. Nefunguje ani výber položky „At All Track Marks“ v rámci funkcie „Divide“ v ponuke OPTION.

 • Súbor sa nedá sa rozdeliť v bode v blízkosti začiatku alebo konca súboru.

 • Existuje súbor s rovnakým názvom, ktorý obsahuje značky skladby. Súbor nemožno presunúť, kopírovať ani rozdeliť.

New File

Nahratý súbor dosiahol maximálny limit veľkosti (1 GB v prípade súboru vo formáte MP3). Súbor sa automaticky rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Celkový počet súborov v priečinku alebo celkový počet súborov presiahne hraničnú hodnotu. Súbor sa nedá rozdeliť. Odstráňte nepotrebné súbory a súbor rozdeľte znova.

(Pozrite si časť Odstránenie súboru.)

Same File Name Exists

Už existuje súbor s rovnakým názvom. Nie je možné vytvoriť viac než jeden súbor s rovnakým názvom.

System Error

Zistila sa systémová chyba, ku ktorej došlo z určitého dôvodu. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Pokúšate sa zmeniť úroveň citlivosti zabudovaného mikrofónu, keď je k záznamníku pripojený externý mikrofón. Položku „Built-In Mic Sensitivity“ môžete meniť, len ak sa zabudovaný mikrofón využíva ako aktívny zdroj vstupného signálu.

(Pozrite si časť Výber úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used

Pokúšate sa zmeniť typ zvukového vstupu na externý mikrofón, hoci k záznamníku nie je externý mikrofón pripojený. Položku „Ext. Input Setting“ môžete meniť len s pripojeným externým mikrofónom.

(Pozrite si časť Výber typu zvukového vstupu a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing

Vybrali ste položku ponuky OPTION alebo HOME, ktorú počas prehrávania nemožno vykonať. Zastavte prehrávanie a vyberte položku znova.

Operation Invalid While Recording

Vybrali ste položku ponuky OPTION alebo HOME, ktorú počas nahrávania zvuku nemožno vykonať. Zastavte nahrávanie a vyberte položku znova.

Deactivated When Audio IN Used

Pokúšate sa zmeniť nastavenie Recording Filter, keď je funkcia „Ext. Input Setting“ nastavená na možnosť „Audio IN“. Funkcia Recording Filter nefunguje, kým je vybratá možnosť „Audio IN“.

(Pozrite si časť Výber typu zvukového vstupu a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting) a Potlačenie šumu počas nahrávania (Recording Filter).)