Používanie ponuky OPTION

Ponuku OPTION zobrazíte stlačením tlačidla OPTION. Položky ponuky OPTION sa líšia v závislosti od vybratej funkcie záznamníka.

Poznámka

  • Ponuka OPTION sa nemusí zobraziť v závislosti od obrazovky zobrazenej na displeji.

  1. V ponuke HOME vyberte funkciu, ktorú chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OPTION.

    Zobrazí sa ponuka OPTION súvisiaca s vybratou funkciou.

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú položku ponuky a potom stlačte tlačidlo .
  3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo .

Tip

  • Na návrat na predchádzajúcu obrazovku stlačte tlačidlo BACK/HOME, keď sa na displeji zobrazuje ponuka OPTION.