Automatické nahrávanie na základe hlasitosti vstupného zvuku – funkcia VOR

Záznamník môžete nastaviť, aby sa automaticky spustil, keď hlasitosť vstupného zvuku dosiahne vopred určenú úroveň, a pozastavil, keď hlasitosť klesne pod túto úroveň.

 1. Z ponuky HOME vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „VOR“ a potom stlačte tlačidlo .

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „ON“ a potom stlačte tlačidlo .
  Funkcia „VOR“ je predvolene nastavená na možnosť „OFF“.
 3. Stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.

  Na displeji sa zobrazí symbol.

Keď hlasitosť vstupného zvuku klesne pod vopred určenú úroveň, zobrazí sa blikajúci symbola nahrávanie sa preruší. Nahrávanie sa znova spustí, keď hlasitosť znova dosiahne stanovenú úroveň.

Poznámka

 • Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky. Nastavte úroveň citlivosti zabudovaného mikrofónu, ktorá vyhovuje intenzite okolitých zvukov. Návod na nastavenie úrovne citlivosti nájdete v časti Výber úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu (Built-In Mic Sensitivity).

  Ak vybratá úroveň citlivosti nefunguje podľa vašich očakávaní alebo pri zaznamenávaní dôležitej nahrávky, pomocou vyššie uvedených krokov nastavte funkciu „VOR“ na možnosť „OFF“.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces nastavenia funkcie VOR, v kroku č. 2 nastavte funkciu „VOR“ na hodnotu „OFF“.