Tipka MOVIE

Određuje treba li uključiti tipku MOVIE (Movie).

  1. MENU(Camera Settings2) › [MOVIE Button] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Uvijek:
Pokreće snimanje videozapisa kada pritisnete tipku MOVIE u bilo kojem načinu. (osim kada je birač načina postavljen na funkciju (Visoka frekv. okvira).)
Samo Snim. videoz.:
Pokreće snimanje videozapisa kada pritisnete tipku MOVIE samo ako je način snimanja postavljen na način [Movie].